شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 12:15 ق.ظ


 

حدودا بیست سال است که هر چند یک بار در یکی از کشورهای اروپایی واقعه عجیبی اتفاق میافتد . داستان هم این است که شب میخوابند و صبح که بیدار میشوند میبینند که در مزارع گندم دایرههای بزرگی ایجاد شده است . این اتفاق نمیتواند عادی و یا شوخی و جعلی باشد . گذشته از این یک شبه نمیشود چنین اشکالی را با آن دقت در مزارع ایجاد کرد . در این بین بحران دایرههای گندمزاری متوقف نشده است ، بلکه توسعه نیز یافته و جالب است که اشکال هندسی ، سال به سال هندسیتر ، پیچیدهتر و پرکارتر شدهاند . ژاپنیها موضوع را آنقدر جدی تلقی کردهاند که هیاتهایی را برای بازدید از این دایرهها به اروپا و آمریکا فرستادند . نظر نهایی اینست که این اشکال ثمره هنرنمایی موجودات فضایی باهوشی است که سوار بر بشقاب پرنده به زمین میآیند و بوسیله اشکال مرموز برای ما پیغام میگذارند و دوباره به سیاره خود بر میگردند .

آزمایشها و بررسیهای شبانه با کمک دوربینهای مادون قرمز و میکروفنها ثابت کردهاند که این اشکال عجیب و غریب و شاید در باطن پر معنی ، شب هنگام و در کوتاهترین زمان و بدون ایجاد کمترین سر و صدایی یا تظاهرات عینی و گویی که بطور صد در صد نامریی بوجود آمدهاند . این اشکال در طول ۲۰ سال گذشته هندسیتر ، هنریتر ، پیچیدهتر و پر طرحتر شدهاند . مثلا دایرهها بزرگتر شدهاند . گاهی دایرهها مانند حلقههای سمبل المپیک تو در تو هستند و در یک مورد هم یک مثلث نیز به آنها اضافه شده است . اشکالی هم شبیه حشرات و ماهیها عینا مانند آثار نقاشی ماقبل تاریخ که در غارها کشف شدهدیده شدهاند . در کل کسی که این اشکال را ایجاد کرده است در نوعی خط تصویری نظیر خط هیروگلیف مهارت داشته و خواسته است که با زبان بی زبانی به ما چیزهایی بگوید .
برخی از محققینی که ماجرا را مورد بررسی قرار دادهاند ، میگویند که این اشکال از فضا و با کمک نوعی اشعه شبیه اشعه لیزر دایرهوار سوزانده میشوند و بعید نیست که در حین عمل ، صدای خش و خش مانندی نیز بلند شده باشد . ولی در کل از روی شکلهای این مزارع باید نتیجه گرفت که فاعل هر کسی که باشد ، روحیه اعتدالی دارد و از هندسه و هنر چیزهایی سرش میشود و در ضمن با طبیعت هم سر و کار دارد . بطور کلی میتوان گفت که آنها موجودات بی آزار و صلح جویی هستند و میخواهند ، خود را به نحوی از انحا با طبیعت زمین تطبیق دهند و به ما حالی کنند که ما هم هستیم . نیرویی که بتواند ساقههای گندم را خم کند ، الزاما باید ویژگیهای خاصی نیز داشته باشد . چون در بعضی از گندمزارها ساقههای گندم در این اشکال بریده و یا سوزانده نشدهاند ، بلکه خیلی تمیز و پاکیزه با زاویه ۹۰ درجه خم و خوابانده شدهاند . یعنی به بوته گندم امکان داده شده است که به رشد خود ادامه دهد ولی نه بصورت قائم ، بلکه بصورت افقی مسئله کشف و تشخیص آثار رادیواکتیو در این اشکال ، موضوع را پیچیده تر کرده است . در تمام اشکال ، آثار تشعشعات رادیو اکتیو بتا و گاما البته با شدت ضعفهای متفاوت  تشخیص داده شده است و آزمایشگاهها نظر دادهاند که در بعضی از مزارع ، مقدار اشعه بتا و گاما زیاد و در برخی کم است . تشکیلات موسوم به حلقههای کشتزار ، اغلب در مزارع غلات پدید میآیند و طی فرآیندی که به پیدایش آنها میانجامد ، گیاهان به نحوی اسرار آمیز بر روی زمین میخوابند . بدین صورت الگوهایی پدید میآید که یک باره و بی آنکه در روشنایی روز پیش از آن ، کسی آنها را دیده باشد ، توجه مردم را به خود جلب میکنند .
شواهد موجود نشان میدهند که وقوع این پدیدهها ، از اوایل قرن بیستم به بعد ، سال به سال افزایش یافته است ، به طوری که در دهه ۱۹۶۰ به رویدادی آشنا تبدیل شده و از دهه ۱۹۷۰ به بعد توجه اذهان عمومی را به خود جلب نموده است . از سال ۱۹۷۲به بعد یعنی سال مشاهده عینی صحنه وقوع توسط باند و شاتل وود تاکنون در حدود ده هزار گزارش از پیدایش مستند حلقههای کشتزار با اشکال گوناگون ، در نقاط مختلف جهان ارائه شده است . قطر بعضی از این حلقهها به یک کیلومتر میرسد و برخی دیگر از آنها مساحتی بالغ بر ۱۹ هزار متر مربع را می پوشانند . نکته جالب و شگفت انگیز دیگری که در این باره وجود دارد ، مسئله تحول و تکامل تدریجی این طرحها میباشد . امروزه شاهد پدیدار شدن نگارههای هندسی بغرنجی هستیم که از روابط ریاضی پیچیدهای پیروی میکنند و جالب آنکه در برخی موارد ، این نگارهها ، نمایانگر نقوش و طرحهای مقدس اقوام و ملل مختلفی از سراسر جهان هستند . نکته قابل ذکر دیگر ، نحوه خمیده شدن ساقهها و ارتباط آن با ساختمان آنهاست . ساقه گیاهان علفی ، بندها یا گرههایی دارند که از وظایف آنها ، ایجاد استحکام در گیاه است . این بندها ، مجهز به روزنههایی برای ایجاد امکان خروج بخار آب هستند .
تجمع آب در محل بندها و فشار آن ، موجب راست ایستادن ساقه و در نتیجه ، موجب سر پا ماندن گیاه میشود . در صورتی که دما افزایش یابد ، آب به بخار تبدیل میشود و منافذ موجود در بندها ، راه را برای خروج بخار میگشایند . این ساز و کار ، راهی برای تنظیم دما و خنک نگه داشتن گیاه است ، که البته به از دست رفتن عامل استحکام و خمیده شدن ساقه گیاه میانجامد . بررسیهای میکروسکوپی نشان داده است که به هنگام پیدایش حلقههای کشتزار ، دقیقا همین عامل است که به خوابیدن رستنیها بر روی زمین میانجامد . در واقع ، چنین به نظر میرسد که نوعی عامل خارجی باعث میشود در ناحیه بندها ، دما افزایش یابد . البته این خوابیدن برای رستنیهای خشک شده و آماده درو نیز گزارش شده است . نکته شگفت انگیز دیگر اینکه اثر این عامل خارجی ، انتخابی است . یعنی بندهایی که تحت تاثیر قرار میگیرند و جهت و میزان خمیدگی آنها ، بسته به طرحی که پیاده میشوند ، در بخشهای مختلف تغییر میکند . مثلا ممکن است در یک سمت الگو ، نخستین بندهای بالاتر از سطح زمین ، آب از دست بدهند و در سمت دیگر ، دومین بندها .
به این ترتیب ، به راحتی میتوان آثار تقلبی را از نمونههای اصلی تشخیص داد . خم کردن ساقهها با دست یا هر وسیله مکانیکی دیگری ، علاوه بر ایجاد آسیب در گیاه ، منجر به بروز خمیدگیهایی میشود که عمدتا در میان فواصل بندها و نه در خود آنها به وجود میآیند . ساز و کار فوق نشان میدهد که احتمالا تابش امواجی نظیر مایکروویو که به صورت منفرد بر برخی از بندها اثر میکند ، عامل پیدایش الگوی خمیدگی هاست . با توجه به پیچیدگی هندسی طرحها ، چنین مینماید که نوعی وسیله هدایت کننده اصلی نظیر یک رایانه فرمانهای مقدماتی را به یک دستگاه عمل کننده نهایی نظیر دستگاه مولد پرتوها میفرستد و این دستگاه دوم ، اثر قابل مشاهده را بر بندهای ساقه اعمال میکند . بررسی خاک مزارع در بخش داخلی طرحهای مربوط به حلقههای کشتزار ، توسط دانشمندی به نام کالین اندروز ، نشان داده است که میزان تشعشع الکترومغناطیسی آن ، تا ۱۰۰ ٪ بیشتر از حد عادی است و گزارشهای ارائه شده ، مشخص کردهاند که در سالهای متعاقب این رویداد ، منطقه تحت تاثیر ، تا ۴۰ ٪ با افزایش محصول رو به رو شده است .
همچنین ، اندازهگیریهای مربوط به گسیل انرژی ، آشکار ساختهاند که تا چندین روز پس از پیدایش حلقهها ، نوعی انرژی در محدوده فرکانس ۵ کیلو هرتز ، از منطقه ساطع میشود که برخی از افراد حساس ، آن را در قالب صدایی لرزان میشنوند . بسیاری از کسانی که از این حلقهها بازدید میکنند ، دچار واکنشهای جسمی خاصی میشوند که از آن جمله میتوان به حالت تهوع ، سردرد ، گیجی ، احساس قلقلک و دردهای گوناگون اشاره کرد . نظیر این نشانگان را می توان در ناخوشیهای حاصل از تاثیر پرتو رادیو اکتیو نیز مشاهده کرد . گفته میشود که ساعتها ، تلفنهای همراه ، دوربینهای عکاسی و به ویژه دستگاههای الکترونیکی که برای بررسی وارد منطقه میشوند ، دچار اختلال میشوند و نیز ادعا میشود که قطب نمای هواپیماها ، در بالای این مناطق ، به صورت دیوانه وار به چرخش درمیآید . اشخاصی که شاهد پیدایش حلقههای کشتزار بودهاند ، متوجه تابش سرخ رنگی بر سطح زمین شدهاند .
خمیده شدن گیاهان در ۵ دقیقه اتفاق میافتد و در این مدت ، هیچ کس ، شخص یا وسیلهای را که بتوان این رویداد را به آن نسبت داد ، ندیده است . در برخی موارد ، پیدایش اشکال پیچیده این حلقهها با برخی حوادث عجیب همراه بوده است . مثلا دیده شده است که سگهای مجاور یک منطقه در فاصله ساعت ۲ تا ۴ بامداد پارس کردهاند و صبح روز بعد ، پیدایش حلقهای در آن منطقه گزارش شده است ، و یا دیدهاند که احشام ، پس از ورود به محوطه حلقهها بیمار شدهاند . در دامنه تپهها ، متوجه وزش بادهای عجیب شدهاند و همچنین مشاهده گویهای نارنجی نورانی ، شنیدن صداهای خش خش مانند عجیب و ظهور مکرر اشیاء پرنده ناشناس ، از دیگر وقایع پس از ظهور حلقهها بودهاند.

منبع :روزنامه تحلیل روز

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo